حس ه

خسته شدم دیگه اگه کسی راهکاربلده . 0 :زادصإ ّ3122 ٕابعغ 36-ـٖ2543 ٕابعغ 35 حسّ وحال این غزل،مشابه غزل عرفانی دوش وقت سحرازغصّه نجاتم دادند می باشد هردوغزل عارفانه ودریک راستا سروده شده اند

2023-01-30
    الكائنات متغيرات درجة الحرارة وتكيفها ف الظروف الباردة
  1. اگر میشه از این اهنگات
  2. م حسـ
  3. ـل، شقـ
  4. ‫قبئمت كتب أ‪
  5. Download
  6. حس من ، حس تو و حس همه