ش با ب

زا ش§ ³ ر Éش ربب  » ¾Ëا  y {بـÅ´ ب ش¿Â°ـ ¾ـË ا { ¾¯ـب { ا ـ§ ا . ۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «میوه با ب» ثبت شده است - اسم فامیل با ث،اسم فامیل با ژ،اسم فامیل با ح،اسم فامیل با خ،اسم فامیل با چ،اسم فامیل با ت،اسم فامیل با ب،غذا با ر،اسم فامیل با ژ،ماشین با گ ب/شےکت ر یھب ےھج /ی ک ی ت ے ہ/ د/ب ئوک ھ بآ ب/ش ےکت/شر پ Transliteration nam haiñ palkeñ terī ai mauj-e-hawā rāt ke sāth kyā tujhe bhī koī yād ātā hai barsāt ke sāth? Translation your eyelashes are wet, O wind, along with night Do you also miss someone with the rainy season? م ش ج /ف ي -ح م /01 / ﺶﻳاﺮﻳو هرﺎﻤﺷ 1384 نﺎﺘﺴﻣز /ا پ ب ش/پ ص م ش ﺎﺘﻔﻧ زا ﺮﺗ ﻦﻴﮕﻨﺳ شﺮﺑ:مﺎﻧ ﺎﺘﻔﻧ زا ﺮﺘﻨﻴﮕﻨﺳ – كارﻮﺧ:ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ٥ دراﺪﻧ ﻪﺘﻳﺪﻴﺳا

2023-02-03
    Oneus تقرير ف فرقة